Psychologisch onderzoek en een Assessment center door Gidsen Coaching

Psychologisch onderzoek

Een psychologisch onderzoek met een assessment center (praktijkopdracht) duurt – afhankelijk van de uitgebreidheid van de vraagstelling – ca. 6 tot 8 uur. Na een kort kennismakings­gesprek waarin we de bedoeling van de testdag en verdere procedure uitleggen, begint het onderzoek.

Een psychologisch onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

Diepte-interview.

In een gesprek van 1 tot 1,5 uur bespreek ik je levensloop en richt me hierbij op de competenties die onderzocht moeten worden. Kritisch hierbij zijn de beslismomenten als keuze voor je opleidingen, nieuwe werkkring(en), bijzondere privé-omstandigheden, e.d.

Verstandelijke capaciteiten en intelligentie: bepalen van je werk en denkniveau

Met verschillende testen brengen we de verstandelijke capaciteiten in kaart en doen een uitspraak op welk intelligentieniveau je zit, dus welk abstractieniveau je in feite aan zou kunnen. Hierbij kun je denken aan het leggen van verbanden tussen verbale begrippen en het herkennen van patronen in getallenreeksen. Met denk- en werkniveau bedoelen we onder meer het vermogen om nieuwe kennis te verwerven en complexe problemen te kunnen doorgronden en op te lossen, waarbij ook snelheid en nauwkeurigheid van belang zijn. Voor de onderdelen van deze module is steeds een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar. Het is dan ook normaal dat je niet alle opdrachten binnen de tijdslimiet afkrijgt.

Persoonlijke eigenschappen.

Door het invullen van verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten geef je aan hoe je aankijkt tegen je eigen persoonsbeeld. Ook kunnen stijlen van beïnvloeding, drijfveren en motivationele factoren hiermee worden uitgelicht.

Beroepskeuze.

Voor alle functieniveaus kunnen wij de beroepsinteresses en -voorkeuren in kaart brengen. De advisering inzake de loopbaanontwikkeling, maar bijv. ook voor het kiezen van een juiste vervolgopleiding, vindt altijd in een bredere context, dus met intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek, plaats.

Management- of adviesvaardigheden.

Bij leidinggevende of adviserende functies zijn iemands vaardigheden en stijlen op het gebied van organiseren, adviseren en leidinggeven en – voor zover vereist – het vermogen tot visieontwikkeling en beleidsvorming van belang. Ook deze stijlen kunnen wij door middel van verschillende vragenlijsten vaststellen.

Assessment center

Het assessment center omvat een aantal – op de kritische competenties toegesneden – rollenspellen, ofwel praktijksimulaties. Deze simulaties zijn zo ingericht dat ze het gedrag oproepen dat je in de praktijk moet laten zien voor de functie die je uitoefent of wilt gaan uitoefenen. Dit gedrag wordt vervolgens beoordeeld aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria. Tijdens een simulatieoefening observeren we het gedrag dat belangrijk is voor jouw toekomstige functioneren. Eén of meerdere beoordelaars observeren u. In een simulatie kan je bijvoorbeeld gevraagd worden een bepaalde rol te vervullen of taak uit te voeren.

Gidsen Coaching maakt gebruik van ervaren trainingsacteurs, die zeer gedegen ingevoerd zijn in uiteenlopende vraagstellingen.

Rapportage en advies

Aan de hand van de testuitslagen vormen we een beeld van jou als persoon en van je capaciteiten ten opzichte van een relevante normgroep. Daarnaast geven we aan in welke mate er positieve, negatieve of geen indicaties aangetroffen worden ten aanzien van enkele relevante competenties. Dit alles vertalen we naar een rapport met een selectie (geschiktheids-) en/of ontwikkeladvies.

De rapportage leggen we eerst aan jou voor en alleen met jouw toestemming sturen we het door naar de opdrachtgever. Op de dag van het assessment zal met jou een afspraak worden gemaakt voor het terugkoppelen van de resultaten, wat eventueel ook telefonisch kan plaatsvinden.

Geheimhouding en beroepsregels

De psycholoog die het onderzoek uitvoert, is verplicht de regels voor beroepsuitoefening te hanteren. Deze regels worden voorgeschreven door het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Daarnaast is hij / zij verplicht de onderzoeksgegevens strikt geheim te houden. Er kan alleen aan een andere opdrachtgever informatie worden gegeven, als u ons schriftelijk machtigt.

Wanneer je de gegevens uit het onderzoek voor een volgende vraagstelling wilt gebruiken, wordt er geen kopie van het eerste advies verstrekt. De vraagstelling moet dan eerst worden doorgesproken met de organisatie. Een aanvullend onderzoek kan nodig zijn, als de oorspronkelijke gegevens niet voldoende zijn. De kosten van dit onderzoek worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Na vier jaar wordt je dossier vernietigd. De gegevens kunnen dan zo verouderd zijn, dat zij niet meer gebruikt kunnen worden.

.